Školní řád

Součást organizačního řádu č. 4

Výňatek (celý školní řád je k nahlédnutí ve škole)

Práva žáků a zákonných zástupců žáků

 (1) Žáci  mají právo

 1. Účastnit se povinného teoretického i praktického vyučování podle rozvrhu a být informován o změnách v obsahu i organizaci studia.
 2. Být seznámeni s učebním plánem, formami výuky, školním řádem.
 3. Požádat o zařazení do povinně volitelného předmětu a nepovinného vyučování v předmětech stanovených pro příslušný ročník a školní rok a po schválení žádosti se tohoto vyučování účastnit, škola může vyučovat  volitelný předmět nebo nepovinný                                                  předmět, pokud se k němu přihlásí alespoň 7 žáků ve školním roce.
 4. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
 5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 7. Na přestávku dle rozvrhu, mohou se účastnit přestávkových aktivit v dozorovaných prostorách školy.
 8. Na ochranu před nežádoucími vlivy na psychický a tělesný vývoj, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace  a násilí, ochranu mohou hledat u dozoru, TU, VP, metodika prevence i ostatních pracovníků školy.
 9. Na dodatečný individuální výklad látky a úlevy po dlouhodobé nemoci.

 (2) Rodiče ( zákonní zástupci) mají právo zejmé na na

 1. Svobodnou volbu školy pro své dítě.
 2. Informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole.
 3. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 4. Nahlížet do výroční zprávy.
 5. Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona.
 6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 7. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření  nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.
 8. Volit a být voleni do školské rady.
 9. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
 10. Požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

(1a) Žáci  jsou povinni

 1. Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.
 2. Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 3. Na vyučování nosí potřebné pomůcky k výuce a pro praktické vyučování též ochranné pracovní pomůcky.
 4. Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 5. Sdělovat na začátku šk. roku i při každé změně adresu trvalého popř. přechodného bydliště, adresy bydliště a popřípadě zaměstnání svých zákonných zástupců a telefonické spojení pro případ úrazu.
 6. Sdělovat neprodleně škole všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života spolužáků a pracovníků školy, k poškození nebo zcizení majetku a zařízení školy.
 7. Neprodleně hlásit úraz vyučujícímu učiteli, nebo učiteli, který vykonává dozor, na dodatečně ohlášení úrazu nebere pojišťovna zřetel, za registrovaný školní úraz se považuje takový, který způsobil absenci žáka na den a více.
 8. Neprodleně oznámit ztrátu majetku TU, pokud dojde ke ztrátě hodnotnější věci, je nutno ohlásit případ policii. Ztráty věcí, které nejsou do školy určeny, pojišťovna nehradí.
 9. Zapůjčené učebnice a pomůcky neznehodnocovat. Učebnice zapůjčuje škola žákům na období školního roku. Ztratí-li žák učebnici, hradí škole hodnotu učebnice v plné výši. Poškodí-li žák učebnice více než je běžné opotřebením, je mu určena úhrada z hodnoty učebnice. Pracovní sešity žákům zůstávají. Školní potřeby jsou hrazeny rodiči. Škola po dohodě zajišťuje jednotný nákup sešitů a materiálu na Vv….
 10. Dodržovat zásady slušného chování.
 11. Pracovat v žákovských službách stanovených TU.
 12. Třídit odpad.

 (1b) Žákům je ( jsou) zakázáno(y)

 1. Donášet do školy materiály a předměty, kterými by mohli ohrožovat zdraví a bezpečnost osob a poškozovat majetek (např. nože a jiné útočné předměty, zábavnou pyrotechniku, zápalky, zapalovače atd.).
 2. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 3. Kouření ve škole, v prostorech školy a při akcích pořádaných školou.

„Návykovou látkou se podle § 89 odst. 10 zákona 140/1961 Sb. trestního zákona rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé  nepříznivě ovlivnit  psychiku člověka  nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“

 1. Používání elektronických cigaret ve škole, v prostorech školy a při akcích pořádaných školou.

„Elektronickou cigaretou se podle §2 odst.e zákona 65/2017 rozumí výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků,

 1. Propagovat násilnou ideologii všemi formami (ústní, oblečení, doplňky, předměty …)
Porušení tohoto zákazu bude kvalifikováno jako hrubý přestupek.

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat.

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. (§ 7 odst1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).
 2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).
 3. Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR

zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. (§167 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon).

 1. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku

v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

 1. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména

v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a budou považovány za hrubý přestupek.

Porušení tohoto zákazu bude kvalifikováno jako hrubý přestupek.

Porušení zákona žáky, mladistvými bude postoupeno Policii ČR.

 1. Žáci nesmí otevírat vchod školy cizím osobám, vždy přivolají někoho z pracovníků školy.
 2. Má-li žák mobilní telefon, pak během vyučování musí být uložen ve skříňce..
 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.

 (2) Zákonní zástupci žáků jsou povinni ( dle z ákona č.561/2004, § 22)

 1. Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
 2. Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.
 3. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Žáka lze omluvit telefonicky. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva.
 5. Podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č.561/2004 Sb., oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích., (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení  nebo zdravotně znevýhodněn;  popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem žáka poskytnut,  jméno a příjmení zákonného zástupce, místo         trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení).

Organizace výuky

 1. Organizace výuky základní školy se řídí platnými právními předpisy, zejména školský zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání (ve znění vyhl. č.256/2012 Sb.)
 1. V průběhu školního roku se konají průběžné pedagogické porady, kterých se povinně zúčastňují všichni vyučující, popř. další pracovníci školy. Porady svolává ředitelka školy.
 2. Školní budovy se otevírají v 7.40 hod. pro všechny žáky. Žákům 1. st. otevírá budovu vychovatelka školní družiny v 6 hod, žákům 2.st. otevírá budovu vychovatelka školního klubu v 6.30 hod. Pravidelné vyučování  začíná v 8 hod. Žáci vstupují žáci do školy hlavním vchodem. V polední pauze při odpolední výuce na 2. stupni je umožněn žákům vstup do školního klubu.
 1. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a šatních skříňkách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Šatny s odloženými svršky žáků jsou stále uzamčeny. Za uzamčení šatních skříněk si zodpovídá každý žák sám.
 2. Pro informaci rodičů o chování a prospěchu žáka se organizují na příslušný školní rok třídní  a předmětové schůzky, jejichž konání rodičům oznamuje třídní učitel , např. zápisem do ŽK . V době schůzek jsou přítomni  všichni vyučující.
 3. Každou pracovní středu v měsíci budou všichni vyučující poskytovat informace rodičům od 14 – 15 hod., v jiném čase a dni vždy po vzájemné domluvě se zákon. zástupci.
 4. Školní vyučování je podle potřeby doplňováno přednáškami, exkurzemi, návštěvami kulturních akcí, obvykle za úhradu.
 5. Vyučovací hodina začíná a končí zvoněním, o velké přestávce po 2. zvonění.
 6. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.
 7. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými .

Žákovské služby

 1. Služba ve třídě:
  • kontroluje a udržuje pořádek ve třídě, maže tabuli
  • na začátku hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky
  • hlásí do 5 minut ve sborovně školy, jestliže se vyučující nedostaví do třídy
  • zhasíná elektrické osvětlení
  • po poslední hodině překontroluje pořádek ve třídě a zvednuté židle

 

Docházka do školy

 1. Žáci docházejí do vyučování i do všech akcí pořádaných školou podle rozvrhu a včas. Nepřítomnost žáka se zaznamenává do třídní knihy.
 2. V případě neomluvených hodin může být žákovi uloženo výchovné opatření, popřípadě snížena známka z chování. Omluvenky přijímá TU. „V případě pochyb o omluvě, může škola požadovat doložení nepřítomnosti od lékaře. Při nevěrohodnosti omluvy, TU hodiny neomluví a obrací se na zákonné zástupce, případně na orgány sociálně-                                                                právní ochrany dle zákona.“
 3. Uvolňování žáka  z vyučování:
  • na 1 hodinu příslušnému učiteli
  • na 3 dny uvolňuje žáka třídní učitel
  • na delší dobu než 3 dny žádají rodiče písemně ředitele školy - formulář žádosti si žáci

vyzvednou u TU nebo na www stránkách školy

 1. Krátkodobé.

Pokud chce rodič uvolnit žáka z vyučování musí buď: žáka omluvit písemně den předem nebo tentýž den nebo si vyzvednout dítě osobně.

 1. Dlouhodobé.

Požádat prostřednictvím TU ředitele školy na předepsaném tiskopise, který obdrží od TU, popřípadě doloží  lékařským doporučením.

 1. Provoz školní družiny je od 6 hod. do 16.00 hodin. Žáci jsou ze školní družin propouštěni po příchodu rodičů či jiných zástupců rodičů nebo na základě písemného sdělení o odchodu žáka.
 2. Provoz školního klubu je od 6.30 hod. do 8 hod.. Žáci odcházejí samostatně.

 

Chování ve školní jídelně

 1. K obědu docházejí žáci samostatně, žáci ŠD společně pod dozorem vychovatelky.
 2. Žáci jsou povinni předložit stravenky.
 3. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody.
 4. Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu školní kuchyně.

 

Přehled právních předpisů ze kterých školní řád vychází:

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (ve znění vyhlášky č.256/2012 Sb.)

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Metodický pokyn č.j. 20 006/2007-51 k primární prevenci soc.patologických jevů dětí, žáků a studentů ve školách a škol.zařízeních

Školní řád (aktualizován ):   30. 9. 2020

Projednán na poradě vedení : 30. 9. 2020

Školská rada schválila :  30. 9. 2020

Projednán ped. pracovníky na PR (provozní poradě) dne: 30. 9. 2020

Školní řád platí od:                     1. 10. 2020

Mgr. Helena Čápová
ředitelka školy

Na vědomí:

 • Žákovské radě:  2. 10. 2020
 • Zák. zástupcům:  do konce října 2020
 • Školská rada - kopie

Soubory ke stažení

clanky11548/vynatekzeskolradu2017.pdf272 kBVýňatek ze školního řádu ke stažení v PDFVloženo: 11. 02. 2020, 12:22h
clanky11548/1_skolni_rad_-_1.9.2021.pdf935 kBŠkolní řád - od 1. 10. 2020Vloženo: 23. 09. 2022, 13:22h