Školní poradenské pracoviště na školní rok 2023/2024

Základní údaje o škole ve školním roce 2023/2024

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín, Mírové náměstí 440,

40778 Velký Šenov

IČO: 472 74 638

počet tříd: 14

počet žáků: 289

počet pedagogických pracovníků: 24

Počet asistentů pedagoga: 6

 

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Ředitel: Mgr. Helena Čápová – 723 316 918, capovah@zsvelkysenov.cz

Zástupce ředitele:  Mgr. Petr Bydžovský – 606 704 514, zsvsenov@interdata.cz  

Výchovný poradce: Mgr. Antonín Borovka -734 282 458

Školní metodik prevence: Zdeňka Dušková- 607 803 285

 

KONZULTACE:   dle konzultačních hodin (na webových stránkách školy)

                       příp. po předchozí telefonické domluvě

PRACOVIŠTĚ:   budova II. stupně (přízemí)

 

 

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- prevenci školní neúspěšnosti

- kariérové poradenství 

- poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
  prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
- vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností   ve škole a školském zařízení

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
  diskriminace

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

 - spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

- poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci 

- evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

- práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)

- anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili

- preventivní programy pro žáky

 

Ve Velkém Šenově 1. 9. 2022
Mgr. H. Čápová